to Closet Gallery Stockholm a part of Museum I (JAG)

http://www.closetgallery.se/ På det nystartade Closet Gallery som drivs av Alexandra Kostrubala i hennes lägenhet har första utställaren Gertruds Alfredsson skapat ett museum av hennes liv. En  arkeologisk tidsresa och ett arkiv för framtiden. Här kan man ana sig fram till en person i fysisk form och som idé. Saker, minnen och berättelser blandas med idéer. Till synes obetydliga slit- och släng prylar som genom sin informationsetikett skapar ett minne som man kan relatera till på olika sätt. Historier finns i saker vi inte tänkt på. I museet tar Gertrud upp ämne som berör livet i sin flyktighet och livet som en organisk form som ständig är i rörelse och utveckling. Det är också en personlig resa över att försöka förstå ens världsalltet. Hur var det ämnat oss? Bilder; teckning gamla och nya, en stickning som talar om tidsperspektiv genom 200 tusen stickade maskor. Böcker som aldrig blivit tryckta och andra böcker av vikt. Kulturföreningen Artpits historia från 1995 fram till nu. Alla konstprojekt i dess namn som skapats av Gertrud Alfredsson. En flickas som växte upp med 6 bröder, en pappa och en mamma som aldrig blev pojk. En klassisk pågatös med många färdigheter och knappt berest i andra. Som sedan upptäckte sorgen i kollektivet men som likt ett gummiband för alltid blivit en del av denna stora kropp; invigd i den social flyktens hemligheter blev livet uthärdligt och mindre hudlöst. Museet är en kropps tempel en konstnärs liv som dokument till framtiden, på så sätt vill Gertrud Alfredsson iaktta och iordningställa en viktig parameter likt en ny lag bredvid det manliga miljoner metrarna av arkiv. De små och stora perspektiven avlöser varandra som i en cirkus där betraktaren kan låta sig påverkas eller ej. On the newly Closet Gallery run by Alexandra Kostrubala in her apartment first exhibitor Gertrude Alfredsson created a museum of her life. An archaeological journey and an archive for the future. You can sense their way to a person in physical form and idea. Things, memories and stories mixed with ideas. Seemingly insignificant throwaway gadgets through its information label creates a memory that you can relate to in different ways. Stories are the things we have not thought of. The museum takes up Gertrude substance that affects the life of its volatility and life as an organic form that is in constant motion and development. It is also a personal journey of trying to understand one's universe. How was it intended us? Pictures: Drawing old and new, a knitting telling perspective through 200 000 knitted stitches. Books that have never been printed and other books by weight. Cultural Artpits history from 1995 until now. All art projects in its name created by Gertrude Alfredsson. A girl who grew up with six brothers, a father and a mother who never became a boy. A classic pågatös with many skills and barely-traveled in the other. As then discovered the grief of the community but that, like a rubber band forever become a part of this great body; initiated into the secrets of flight social life became bearable and less sensitivities. The museum is a body temple an artist's life that document into the future, so as to Gertrude Alfredsson observe and prepare an important parameter, like a new law next to the male one million meters of archives. The small and large perspectives succeed each other as in a circus where the viewer can be influenced or not.

Comments