A hero/ En hjälte

Eftersom jag är en tillåtande människa innebär det att det finns drag av det i min konst. ”Olika” stilar, olika kast mellan tekniker, material och media blir ett bejakande sätt att arbeta på. Det finns en oroande tillåtelse att jobba med stundens ingivelse. Men i ytterområdena finns de röda trådarna och de handlar oftast om; identitet kaos, relation, uppbrott och uppror. Varje utställning jag gör bygger på dessa ingivelser men i en kombination av andra referenser som jag förhåller mig till på just den ytan. Såsom tid, rum religioner, litteratur, film, konst och andra existentiella och viktiga saker för mig. Det lilla möter det stora i ett andetag. Jag speglar det osagda språket!/ Since I am a tolerant person, it means that there are features of it in my art. "Different" styles, different casting between technologies, materials and media will be an affirming way of working. There is a worrying permission to work with the spur of the moment. But in the outer areas are the red threads and they deal mostly; identity chaos, relationship, breakup and rebellion. Every show I do is based on these intuitions, but in a combination of other references that I relate myself to that particular surface. As time, space, religions, literature, film, art and other existential and important things for me. The little face it big in one breath. I reflects the unspoken language! LÄS OM epic mod

Comments